Městys Komárov

|06-002| - Školská rada

VZNIK, POSTAVENÍ  A  ÚKOLY   ŠKOLSKÉ   RADY

(výňatek ze Zákona č.561/2004 Sb. – školský zákon)

Školská rada

§ 167

§167 (1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

 

§167 (2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

 

§167 (3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

 

§167 (4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

 

§167 (5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

 

§167 (6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

§167 (7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§ 168

§168 (1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

§168 (2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů[17] poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

§168 (3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

§168 (4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

VOLEBNÍ   ŘÁD   ŠKOLSKÉ   RADY  ZŠ  TGM  KOMÁROV

1.         Volby do školské rady zabezpečí v souladu s volebním řádem ředitel školy a jím ustavený přípravný výbor. Přípravný výbor je tvořen pracovníky školy a je nejméně tříčlenný.

2.         Školská rada má tři členy. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tříleté.

3.         Volby členů školské rady řídí přípravný výbor.

4.         Přípravný výbor svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, které navrhují přípravnému výboru kandidáty na členy ve školské radě, a to podle klíče 1 kandidát za 1 třídu.

5.         Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole a zasílá oprávněným osobám, a to nejpozději 15 dní před dnem konání voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb.

6.         Přípravný výbor zabezpečuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu eviduje všechny oprávněné osoby volit členy školské rady. Eviduje návrhy na kandidáty, sestavuje kandidátní listiny, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb.

Vyhlášení výsledků voleb se děje zveřejněním v budově školy a na úřední desce obecního úřadu.

7.         Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Členem školské rady se stává kandidát s nejvyšším počtem obdržených hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

8.         Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo pedagogičtí pracovníci školy stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

9.         Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy, zřizovateli a zvolené školské radě. První zasedání školské rady svolává ředitel školy, a to do 30 dnů od zveřejnění

Výsledků voleb.

10.      Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.

11.      Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Ke zvolení do funkce je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu a místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů.

12.      Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, zrušením školské rady, odstoupením, úmrtím člena, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin.

Členství v radě zaniká v případě pedagogického pracovníka školy, pokud přestal být zaměstnancem, v případě zákonného zástupce žáka , jestliže tento žák přestal být žákem školy.

13.      Člena školské rady může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny oprávněných osob.

Volební řád školské rady byl schválen na jednání Rady obce Komárov dne 7.11.2005.

 

VÝSLEDKY   VOLEB   DO   ŠKOLSKÉ   RADY  ZŠ  TGM  KOMÁROV

Zástupcem pedagogických pracovníků byla zvolena:    MGR.   JANA   ANDRTOVÁ

Zástupcem rodičů žáků školy byla zvolena:    GABRIELA   NĚMCOVÁ

Obcí Komárov byl členem č školské rady jmenován:    MGR.   JAN   VLČEK

 

Volby do školské rady se konaly dne 15.12.2005.

Antonín Merhaut

starosta

Mgr. Jiří Veverka

místostarosta

Platný od: 2.1.2006

Harmonogram svozu odpadu

Prosinec 2022
Po Út St Čt So Ne
28
29 30 1
2 3 4
5 6 7 8
9 10 11
12
13 14 15
16 17 18
19 20 21 22
23 24 25
26
27 28 29
30 31 1

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuální počasí

dnes, neděle 4. 12. 2022
zataženo 4 °C 2 °C
pondělí 5. 12. zataženo 5/3 °C
úterý 6. 12. zataženo 6/2 °C

Harmonogram svozu odpadu

Prosinec 2022
Po Út St Čt So Ne
28
29 30 1
2 3 4
5 6 7 8
9 10 11
12
13 14 15
16 17 18
19 20 21 22
23 24 25
26
27 28 29
30 31 1