Městys Komárov

|06-001| - Volební řád školské rady

OBEC   KOMÁROV

vydává v souladu s § 167 a násl. zákona 561/2004 Sb.

VOLEBNÍ   ŘÁD   ŠKOLSKÉ   RADY

Volby do školské rady zabezpečí v souladu s volebním řádem ředitel školy a jím ustavený přípravný výbor. Přípravný výbor je tvořen pracovníky školy a je nejméně tříčlenný.

Školská rada má tři členy. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tříleté.

Volby členů školské rady řídí přípravný výbor.

Přípravný výbor svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, které navrhují přípravnému výboru kandidáty na členy ve školské radě, a to podle klíče 1 kandidát za 1 třídu.

Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole a zasílá oprávněným osobám, a to nejpozději 15 dní před dnem konání voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb.

Přípravný výbor zabezpečuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu eviduje všechny oprávněné osoby volit členy školské rady. Eviduje návrhy na kandidáty, sestavuje kandidátní listiny, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb.

Vyhlášení výsledků voleb se děje zveřejněním v budově školy a na úřední desce obecního úřadu.

Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Členem školské rady se stává kandidát s nejvyšším počtem obdržených hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo pedagogičtí pracovníci školy stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy, zřizovateli a zvolené školské radě. První zasedání školské rady svolává ředitel školy, a to do 30 dnů od zveřejnění

Výsledků voleb.

Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.

Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Ke zvolení do funkce je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu a místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů.

Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, zrušením školské rady, odstoupením, úmrtím člena, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin.

Členství v radě zaniká v případě pedagogického pracovníka školy, pokud přestal být zaměstnancem, v případě zákonného zástupce žáka , jestliže tento žák přestal být žákem školy.

Člena školské rady může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny oprávněných osob.

Volební řád školské rady byl schválen na jednání Rady obce Komárov dne 7.11.2005.

Platný od: 2.1.2006

Harmonogram svozu odpadu

Listopad 2022
Po Út St Čt So Ne
31
1 2 3
4 5 6
7 8 9 10
11 12 13
14
15 16 17
18 19 20
21 22 23 24
25 26 27
28
29 30 1
2 3 4

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
2
13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
1
27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, sobota 26. 11. 2022
zataženo 9 °C 4 °C
neděle 27. 11. zataženo 5/2 °C

Harmonogram svozu odpadu

Listopad 2022
Po Út St Čt So Ne
31
1 2 3
4 5 6
7 8 9 10
11 12 13
14
15 16 17
18 19 20
21 22 23 24
25 26 27
28
29 30 1
2 3 4