Městys Komárov

|05-001| - Vnitřní předpis o poskytování informací.

Vnitřní předpis o aplikaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

VNITŘNÍ   PŘEDPIS

o aplikaci zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

OBSAH:

Obecná ustanovení

Poskytování informací na základě žádosti

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

Zveřejňování informací

Výjimky z práva na přístup k informacím

Závěrečná ustanovení                                                                                                                                                                                                                                                                                            Příloha Záznam o poskytnutí informace

I.

Obecná ustanovení

Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím. Podrobně upravuje základní podmínky stanovené výše citovaným zákonem, ze kterých jsou žadatelům poskytovány informace tzv. povinnými subjekty.

Žadatelem je každá fyzická či právnická osoba, která žádá o informaci.

Subjekty povinnými poskytnout žadatelům informace jsou:

a)      orgán územní samosprávy ( tj. Obec Komárov ) ve věcech jeho působnosti

b)      subjekt, který rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických či právnických osob v oblasti veřejné správy ( tj. Obecní úřad v Komárově), a to pouze ve věcech jeho rozhodovací činnosti

Povinné subjekty poskytují informace žadatelům dvěma základními způsoby:

a)      na základě individuální žádosti

b)      zveřejněním

II.

Poskytování informací na základě žádosti

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně (tj. i telefonicky) nebo písemně (např. i faxem).

Žádost podaná ústně bude vyřizována neformálně (tj. bez pořizování záznamu o poskytnutí informace a bez poplatku). Nebude-li na ústně podanou žádost žadateli informace poskytnuta nebo nebude-li žadatel považovat poskytnutou informaci za dostačující, může žadatel podat žádost písemně.

Žádost podaná písemně bude vyřizována podle stanoveného postupu ( viz bod III).

Písemná žádost musí obsahovat následující náležitosti:

a)      identifikace žadatele – musí být zřejmé, kdo žádost podává

b)      identifikace povinné osoby

c)      přesné vymezení předmětu žádosti, tj. požadované informace

 

III.

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

Podání žádosti

Písemnou žádost lze podat osobně na OÚ Komárov, dopisem adresovaným povinnému subjektu, faxem na telefonní číslo 0316/572330.

Žádosti bude soustřeďovat a evidovat zástupce starosty.

Nebude-li žádost obsahovat náležitosti uvedené pod bodem II. písm. a) a b), žádost se odloží.

Nebude-li žádost obsahovat náležitosti uvedené pod bodem II. písm. c), vyzve zástupce starosty žadatele o doplnění žádosti. Nedojde-li k odstranění nesrovnalostí, je zástupce starosty povinen vydat písemné rozhodnutí o odmítnutí žádosti, které musí být řádně odůvodněno.

Bude-li se žádost týkat poskytnutí zveřejněné informace, může zástupce starosty sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, a to nejpozději do 7 dnů.

Posuzování žádosti

Nebudou-li se požadované informace vztahovat k působnosti Obce Komárov nebo OÚ

Komárov,  zástupce starosty žádost odloží a tuto skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli, a to

písemně.

Oprávněné žádosti budou řešeny zástupcem starosty, a to ve spolupráci s kompetentním

pracovníkem OÚ Komárov.

Zástupce starosty posoudí obsah žádosti a:

a)      je-li žádost nesrozumitelná, není-li zřejmé, jaká informace má být poskytnuta, vyzve

žadatele do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel do 30 dnů,

zpracuje zástupce starosty písemné rozhodnutí, které do 7 dnů po uplynutí 30 denní lhůty k upřesnění žádosti odešle žadateli

b)      poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo jejího upřesnění, a to:

-         písemnou formou

-         nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit si kopii

-         na paměťových mediích

Záznam

Každá žádost bude zaevidována a o postupu při poskytování informace pořídí zástupce starosty záznam.

Prodloužení lhůty

Nebude-li možné žádost vyřídit v řádné lhůtě, je možno lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit, nejvýše však o 10 dnů, a to pouze z následujících důvodů:

a)      vyhledání a sběr požadovaných informací je nutné provést i v jiných objektech či úřadovnách, které jsou odděleny od úřadovny vyřizující žádost

b)      předmětem žádosti je vyhledání a sběr většího množství odlišných informací požadovaných v jedné žádosti

c)      žádost je nutné konzultovat s více pracovníky, kteří mají závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.

Zástupce starosty o nutnosti prodloužení lhůty a jeho důvodech musí neprodleně informovat žadatele, a to ještě před uplynutím 15 denní lhůty pro vyřízení žádosti. Současně s tímto vyrozumí i starostu.

Rozhodnutí

Pokud zástupce starosty žádosti, byť jen zčásti nevyhoví, zpracuje o tomto ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti návrh na rozhodnutí (netýká se případů odmítnutí žádosti pro nesplnění náležitostí či v případech, kdy se požadované informace nevztahují k působnosti OÚ Komárov nebo Obce Komárov), který předá starostovi. Návrh na rozhodnutí musí obsahovat:

-         označení povinného subjektu

-         číslo jednací

-         datum vydání rozhodnutí

-         označení příjemce rozhodnutí

-         výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno

-         odůvodnění každého omezení práva na informace

-         poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku

-         vlastnoruční podpis zástupce starosty

-         vlastnoruční podpis starosty

Rozhodnutí se zašle do vlastních rukou žadatele 15 dnů od přijetí žádosti.

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

Odvolání může žadatel podat i proti neposkytnutí informace či proti nevydání rozhodnutí, a to do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Odvolání se podává u zástupce starosty, který je společně se spisovou agendou předá odvolacímu orgánu.

O odvolání rozhoduje:

a)      obecní rada – jde.li o rozhodnutí obecního úřadu, týkající se informací ve věcech samostatné působnosti obce

b)      starosta obce – v ostatních případech

Odvolací orgán rozhodne o odvolání ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání.

Jestliže odvolací orgán ve stanovené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Za den doručení takového rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Hrazení nákladů

Za poskytnutí informace bude žadatelem hrazena obecnímu úřadu jednorázová úhrada ve výši 300,- Kč. Úhrada je splatná v hotovosti do pokladny obecního úřadu, a to nejpozději ve lhůtě do 5 dnů od podání žádosti. V případě nezaplacení úhrady ve stanoveném termínu nebude požadovaná informace žadateli vydána.

Úhradu je možné provést ve vyjímečných případech bezhotovostně, a to na účet Obecního úřadu v Komárově. Bankovní spojení je Česká spořitelna, a.s., pobočka Komárov, č.ú. 8903656-138/0800, variabilní symbol 2329.

V tomto případě bude žádost vydána na základě dokladu o uhrazení platby, jehož kopii zašle (možno i faxem) žadatel na adresu Obecního úřadu v Komárově. V případě, že nebude kopie dokladu o zaplacení zaslána nebo předložena, nebude žadateli požadovaná informace vydána.

Úhrada je příjmem Obecního úřadu v Komárově.

Výroční zpráva

Zástupce starosty vyhotoví a zveřejní každoročně ve lhůtě do 1. března výroční zprávu o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok.

Výroční zpráva bude obsahovat následující údaje:

a)      počet podaných písemných žádostí

b)      počet podaných odvolání proti rozhodnutí

c)      opis podstatné části každého případného soudního rozsudku

d)      výsledky řízení o sankcích za nedodržování ustanovení výše uvedeného zákona č. 106/1999 Sb., a souvisejících předpisů

e)      další informace vztahující se k uplatňování výše uvedeného zákona a souvisejících předpisů

IV.

Zveřejňování informací

 

Poskytování informací zveřejňováním bude prováděno minimálně jednou z následujících forem:

a)      zveřejněním na vývěsní desce obecního úřadu

b)      zveřejněním v místním tisku

c)      způsobem umožňujícím dálkovým přístup

d)      sdělením v budově radnice

Zveřejňovány budou následující informace:

a)      informace charakterizující povinný subjekt

b)      popis organizační struktury obecního úřadu

c)      postup při vyřizování podání občanů

d)      přehled základních právních předpisů, jimiž se obec a obecní úřad při výkonu své působnosti řídí

e)      postup pro vyřizování žádostí podle ustanovení zákona 106/1999 Sb., a to včetně sazebníku úhrad za poskytování informací a příslušné výroční zprávy

f)        další informace vztahující se k činnosti obce či obecního úřadu

V.

Výjimky z práva na přístup k informacím

Žadateli nebudou poskytnuty následující informace:

a)      informace označené příslušnými právními předpisy za utajované skutečnosti (zákon č. 148/1998 Sb.)

b)      informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (zákon č. 256/1992 Sb., § 11 OZ č. 40/1964 Sb.)

c)      informace označené právními předpisy za obchodní tajemství (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)

d)      informace o majetkových poměrech soukromých osob

e)      informace zveřejňované pravidelně na základě zvláštních zákonů (např. v oblasti statistiky)

f)        informace předané osobou, která není povinna takovéto informace předávat, pokud k poskytnutí informace sama tato osoba nedá souhlas

g)      informace, jejichž poskytnutí by bylo porušení duševního vlastnictví (zák. 35/1965 Sb. – autorský zákon)

h)      informace o vyšetřování trestných činů, rozhodování soudů, plnění úkolů zpravodajských služeb

i)        informace o výsledcích kontrol v orgánech NKÚ

j)        informace vztahujících se k vnitřním pokynům a personálním předpisům obecního úřadu a informace vzniklé při přípravě rozhodnutí obecního úřadu.

Ve všech případech neposkytnutí požadovaných informací bude žadatel informován o důvodu odepření požadované informace, popř. o době, po kterou důvod odepření trvá.

VI.

Závěrečná ustanovení

V souladu s ustanoveními zákona 106/1999 Sb., se tento vnitřní předpis nevztahuje na postupy povinných subjektů při poskytování informací, upravených zvláštními právními předpisy.

Pokud zákon 106/1999 Sb. nestanoví jinak, vztahuje se na výpočet lhůt a na řízení a vydání rozhodnutí o vyřízení odvolání zákon 71/1967 Sb., (správní řád).

Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem 1. ledna 2000.

Antonín Merhaut

    starosta obce

Platný od: 21.10.2005

Harmonogram svozu odpadu

Prosinec 2022
Po Út St Čt So Ne
28
29 30 1
2 3 4
5 6 7 8
9 10 11
12
13 14 15
16 17 18
19 20 21 22
23 24 25
26
27 28 29
30 31 1

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuální počasí

dnes, neděle 4. 12. 2022
zataženo 4 °C 2 °C
pondělí 5. 12. zataženo 5/3 °C
úterý 6. 12. zataženo 6/2 °C

Harmonogram svozu odpadu

Prosinec 2022
Po Út St Čt So Ne
28
29 30 1
2 3 4
5 6 7 8
9 10 11
12
13 14 15
16 17 18
19 20 21 22
23 24 25
26
27 28 29
30 31 1