Městys Komárov

Manuál pro zajištění chodu školy v nestandardním režimu

Manuál pro zajištění chodu školy v nestandardním režimu 1

Základní škola T. G. Masaryka Komárov

MANUÁL PRO ZAJIŠTĚNÍ CHODU ŠKOLY
V NESTANDARDNÍM REŽIMU
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA KOMÁROV
 
INFORMACE PRO RODIČE
OBDOBÍ OD 12. 4. 2021
 
Zpracovali
Mgr. Jiří Veverka
a kolektiv zaměstnanců ZŠ TGM Komárov
 
DUBEN 2021
 
 
JAK, KDO, KDY A S ČÍM DO ŠKOLY
Režimová opatření - pravidla organizace a pobytu ve škole
Na cestu do školy a ze školy a na pobyt v prostorách před školou se na žáky a jejich doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
 
Ochrana nosu a úst
Všichni zaměstnanci a žáci jsou povinni nosit ochrana úst a nosu. Zaměstnanci respirátor (standardy dle MO MZd), žáci zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MO MZd. (lékařská rouška).
V případě potřeby (znečištění či ztráta, zapomenutí ochrany úst a nosu, apod.) poskytne náhradní škola.
 
Testování
Neinvazivní testování pro zaměstnance a žáky ZŠ je povinné, antigenní testování proběhne 2x týdně, první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu (pondělí), druhý test 4. den výuky (čtvrtek).
Testování bude probíhat ve vyhrazených prostorách, pod dohledem zaměstnanců školy.
Pro účastníky skupinových konzultací je testování rovněž povinné.
Testování neprobíhá v případě individuálních konzultací a výuky 1 na 1.
Při testování žáků 1. - 3. ročníku škola umožní přítomnost rodiče, resp. zákonného zástupce.
V případě pozitivního nálezu škola neprodleně informuje rodiče, resp. zákonného zástupce, a informuje dotyčné o dalším postupu.
Žáci, kteří nebudou testováni, se nemohou účastnit prezenční výuky. Škola pak nemá povinnost zajistit pro tyto žáky distanční výuku. ZŠ TGM Komárov poskytne na období prezenční výuky takovému žáku jiný druh minimální podpory.
Testovací místa budou umístěna v třídách k tomu určených (netestujeme tam, kde se budeme učit).
Místo (izolace) pro žáky s pozitivním nálezem je školní tělocvična.
 
Testování se neprovádí u osob:
  • které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
  • u zaměstnanců, kteří jsou zároveň zaměstnanci jiné školy či školského zařízení a předloží potvrzení o negativním výsledku testu vystavené touto školou či školským zařízením. Toto potvrzení o negativním výsledku preventivního testu (ať již antigenního nebo PCR) nesmí být starší 48 hod.
  • u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 
Dezinfekce, hygiena
Žáci, zaměstnanci, popř. třetí osoby, jsou povinni při vstupu do budovy omýt si ruce dezinfekcí, která je umístěna při vstupu do budovy.
Mytí rukou probíhá po vstupu do učebny, o každé přestávce a před obědem. Žáci si umyjí ruce po obědě a před odchodem domů.
 
Větrání a venkovní výuka
Větrání bude probíhat min. 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min., umožní-li to počasí, bude se větrat trvale. Doporučujeme podsedáky a více vrstev oblečení.
Součástí režimových opatření je doporučení venkovní výuky. Bude zařazena, rodiče budou vždy v předstihu informováni.
 
Homogenita (neměnné skupiny)
V podmínkách ZŠ TGM Komárov budou výukové skupiny žáků 1. stupně realizovány po třídách, a to i pro činnosti školní družiny.
Povinná homogenita všech tříd a skupin platí rovněž pro přestávky, činnosti na pozemcích školy, venkovní výuce apod.
Žáci budou po celou dobu pobytu ve škole v jedné třídě, a to i při práci ve školní družině.
Homogenní skupinou jsou i žáci celodenní družiny (viz níže).
 
Stravování
Žáci se stravují v jídelně školy, po třídách. Výdej stravy je prováděn podle rozpisu.
Žáci při výdeji stravy dodržují stanovené odstupy.
U stolu sedí dva žáci (za dodržení pravidel odstupu), stůl je opatřen plexisklovou přepážkou.
Při konzumaci stravy žák roušku sejme, nasadí ji okamžitě po dokončení konzumace.
Dozor nad strávníky vykonává vyučující skupiny, případně vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga či jiný určený zaměstnanec školy.
Po každé skupině je jídelna vyvětrána a stoly a ostatní plochy po strávnících vydezinfikovány.
Svačiny jsou roznášeny do jednotlivých tříd.
Stravování je rovněž poskytováno zaměstnancům školy (prezenční i distanční výuky).
Všichni žáci účastnící se prezenční výuky jsou v daný týden automaticky přihlášeni ke stravování.
Stravování je zajištěno i pro žáky na distanční výuce (nutnost objednání předem). Výdej je prováděn ze dvora školy, od 12.15 hod. do 13.00 hod.
Zajištění stravy, objednání či odhlášení, provádí rodič po domluvě s vedoucí školní jídelny paní Romanou Zemanovou (tel. 732 490 823).
 
Vstup a pohyb třetích osob
Vstup třetích osob (mimo žáky či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení je povolen pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
Výjimkou je přítomnost rodičů při Ag testech žáků 1. a 2. ročníku.
 
 
Otevření školy
Žáci 2. stupně ZŠ se nadále vyučují formou distanční výuky podle stávajícího rozvrhu.
Žáci 1. stupně ZŠ se účastní rotační výuky – týden prezenčně, týden distančně.
Týden 12. 4. – 16. 4. 2021          ve škole              doma
                                                  1. A, 1. B                2. A
                                                  3. A, 3. B               4. A
                                                                               5. A
Týden 19. 4. – 23. 4. 2021         ve škole                doma
                                                  2. A                       1. A, 1. B
                                                  4. A                       3. A, 3. B
                                                  5. A                       
Pokud nebude stanoveno jinak, nadále se budou v tomto pořadí třídy střídat dále.
 
Školní družina zabezpečuje činnost pouze v odpoledních hodinách a pouze pro žáky účastnící se prezenční výuky. Novou službou je tzv. „celodenní družina“.
 
Výjimka:
Celodenně školní družina zabezpečuje činnost pro žáky 1. stupně rodičů vybraných profesí, a to v týdnu, kdy nemají prezenční výuku.
Vybrané profese:
zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
pedagogičtí pracovníci zajišťující prezenční vzdělávání,
zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil,
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.,
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
 
Docházku do školní družiny i celodenní školní družiny rodiče neprodleně oznámí vedoucí paní Pavlíně Jánské (703 187 529). Ta bude informovat rodiče o všech podrobnostech činnosti družiny.
 
Příchod do školy
Žáci se shromáždí na označených shromažďovacích místech do 7.45 hod.
Vymezení prostorů pro skupiny
1. ročník       přemostění před školou (následný týden 2. ročník)
3. ročník       zahrada školy (následný týden 4. a 5. ročník)
Skupina „celodenní školní družiny“ – parkoviště naproti škole (kosmetické a nehtové studio)
 
Pobyt ve škole
Žáci se po vstupu do budovy přesunou pod dohledem třídního učitele, třídní učitelky, do prostor pro testování. Zde absolvují povinný test, po jehož dokončení a vyhodnocení odcházejí s vyučujícím do své třídy. Obuv a svrchní oděv odkládají v šatně své třídy. Všechny ostatní věci, pomůcky, apod. uloží ve třídě.
Žáci účastnící se individuálních či skupinových konzultací se přezují a odloží obuv a svrchní oděv v improvizovaných šatnách.
Přestávky koordinují vyučující ve skupinách na jednotlivých podlažích tak, aby se výukové skupiny nemísily.
Mytí rukou probíhá po vstupu do učebny, o každé přestávce a před obědem. Žáci si umyjí ruce po obědě a před odchodem domů.
Roušky žáci nosí po celou dobu pobytu ve společných prostorách školy, sejmout ji mohou za dodržení pravidel odstupu při konzumaci stravy. Ochranné štíty nenahrazují roušky.
V případě potřeby (znečištění roušky, ztráta roušky, zapomenutí apod.) poskytne
náhradní roušku škola.
Dezinfekční prostředky a hygienické prostředky jako toaletní papír, papírové ručníky, ubrousky, kapesníky a utěrky poskytuje škola. Žákům budou k dispozici ve třídách, na toaletách a ve speciálních stojanech na chodbách.
Toalety mohou žáci samozřejmě používat podle potřeby, vyučující a zaměstnanci konající dozor dohlédnou, aby nedocházelo k bezdůvodnému shlukování žáků v těchto prostorách.
Rozvrh vyučovacích hodin v jednotlivých skupinách upravují vyučující tak, aby docházelo k hladké součinnosti a koordinaci pohybu žáků ve společných prostorách (přestávky, odchod na stravu, odchod do venkovních prostor, apod.).
Stejná pravidla pobytu ve škole platí pro školní družinu.
Skupinové konzultace se konají prioritně pro žáky 9. ročníku. Pro tyto skupiny (max. 6 žáků) platí povinnost testovat a dodržovat všechna ostatní opatření.
Termíny konzultací:
Skupinové konzultace – příprava na přijímačky
                    úterý            Čj       9.B     14.00 p. uč. Veverka
          úterý            Ma     9.A     14.00  p. uč. Vajnerová
                    středa          Čj       9.A     14.00 p. uč. Matějková
          čtvrtek         Ma     9.B     13.00  p. uč. Vajnerová
 
Individuální konzultace jsou určeny žákům s SVP a žákům ohroženým
školním neúspěchem. Rozvrh stanoven individuálně po dohodě s vyučujícím.
Odchod ze školy (zodpovídají třídní učitelé a vychovatelky školní družiny)
Žák odchází ze školy po ukončení vzdělávání, resp. po ukončení činnosti školní družiny, a to buď sám, nebo v doprovodu zákonného zástupce. Tuto skutečnost sdělí zákonný zástupce vyučujícímu písemně.
Upřesnění času vyzvednutí žáka ze školní družiny sdělí rodičům vedoucí školní družiny.
 
 
 
Datum vložení: 9. 4. 2021 7:51
Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2021 8:07
Autor: Správce Webu

Harmonogram svozu odpadu

Prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24
25 26 27
28
29 30 31

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

dnes, neděle 10. 12. 2023
déšť se sněhem 4 °C 1 °C
pondělí 11. 12. déšť 8/4 °C
úterý 12. 12. slabý déšť 7/5 °C
středa 13. 12. déšť 8/6 °C

Harmonogram svozu odpadu

Prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24
25 26 27
28
29 30 31