Městys Komárov

Kotlíkové dotace 2021 + ve Středočeském kraji

Kotlíkové dotace 2021 + ve Středočeském kraji 1

Informace

Základní informace:
Středočeský kraj zahájil na svých webových stránkách dotazníkové šetření k průzkumu zájmu o 4. výzvu kotlíkových dotací, která bude určena především pro nízkopříjmové domácnosti se zájmem výměny starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový zdroj vytápění - kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, nebo plynový kondenzační kotel.

Jak vyplnit formulář dotazníkového šetření?
Dotazníkový formulář je možné vyplnit elektronicky ZDE. Tento dotazník není závazná žádost o kotlíkovou dotaci. Středočeskému kraji slouží pouze k poskytnutí základních informací o budoucím žadateli, jeho nemovitosti a požadovaném zdroji vytápění a zároveň pro stanovení výše alokace finančních prostředků na kotlíkové dotace pro Středočeský kraj z Operačního programu Evropské unie. Oficiální formulář žádosti 4. výzvy kotlíkových dotací bude zveřejněn v průběhu jara 2022.

Jaká je výše podpory a za jaký typ zdroje si mohu původní kotel vyměnit?
Výše podpory je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace. Maximální dotace záleží na druhu nového kotle:
 • plynový kondenzační kotel max. 100 000,- Kč
 • tepelné čerpadlo max. 130 000,- Kč
 • kotel na tuhá paliva (biomasa) – se samočinnou dodávkou paliva max. 130 000,- Kč
 • kotel na tuhá paliva (biomasa) – s ruční dodávkou paliva, max. 130 000,- Kč včetně akumulační nádrže*
*v případě nákupu nového kotle na biomasu s ručním přikládáním je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu kotle.

Kdo si může zažádat o dotaci?
Žadatel (= konečný uživatel), který je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí. Pokud zde nemá trvalý pobyt, pak v čestném prohlášení uvede, že má v nemovitosti bydliště. V případě trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci je žadatel povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu. Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč (14 242 Kč na osobu za měsíc).

Kdo tvoří domácnost?
Domácnost tvoří kromě žadatele i další osoby, které mají trvalý pobyt v dotčené nemovitosti, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým pobytem ve skutečnosti bydlí jinde, označí žadatel tuto osobu v žádosti (čestným prohlášením) a příjem této osoby do příjmu domácnosti započítáván nebude. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o podporu.
V případě rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci o více bytech, kdy je celý dům vytápěn jedním kotlem, jsou za členy jedné domácnosti považovány všechny osoby s bydlištěm v tomto domě. V případě, kdy je každý byt vytápěn jiným kotlem, jsou za členy domácnosti považovány pouze osoby bydlící v tomto bytě.

Kdo bude dokládat příjmy?
Příjmy prokazují všechny osoby bydlící v nemovitosti, výjimku tvoří:
 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
 • žadatel, který je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě,
 • žadatel, který v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).
Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.

Jaké příjmy se počítají?
Žadatel a členové jeho domácnosti (kromě výše uvedených výjimek) prokazují následující typy a výši příjmů:
 • příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob podle zákona o dani z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny (prokázáno daňovým přiznáním/potvrzením o příjmech od zaměstnavatele),
 • starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (prokázáno potvrzením o důchodu),
 • dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (potvrzení České správy sociálního zabezpečení),
 • dávky státní sociální podpory, dávky v hmotné nouzi, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek (prokázáno potvrzením Úřadu práce ČR).
Pokud nespadáte do kategorie žadatelů s nižšími příjmy, můžete se obrátit na Státní fond životního prostředí, více informací na www.novazelenausporam.cz
 
Jak spočítat příjmy domácnosti?
Modelové příklady pro výpočet příjmu domácností:
 • domácnost složená ze dvou výdělečně činných dospělých a dvou dětí - oba mohli mít v roce 2020 dohromady čistý roční příjem až 683 600 Kč (4 x 170 900 Kč), tzn., že každý rodič mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.
 • matka/otec samoživitelé s jedním dítětem - rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 341 800 Kč (2 x 170 900 Kč), tzn., že mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.
 • matka/otec samoživitelé se dvěma dětmi - rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 42 725 Kč měsíčně.
 • domácnost složená z rodiče důchodce, rodiče vydělávajícího a dítěte nad 26 let věku - dohromady mohli mít čistý příjem rovný nebo nižší než 512 700 Kč, přičemž se započítává i výše čistého příjmu důchodce (3 x 170 900 Kč).
 •  domácnost složená ze dvou důchodců: nárok na dotaci mají automaticky bez doložení výše příjmů.
 
Co se bude dokládat k žádosti?
 • doklad o kontrole technického stavu původního kotle,
 • fotodokumentaci původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • potvrzení o příjmech členů domácnosti,
 • potvrzení o běžném účtu žadatele,
 • písemný souhlas spoluvlastníka nemovitosti,
 • písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví.
 
Kdy se musí zdroj vytápění vyměnit?
Výměna zdroje tepla musí být uskutečněna po 1. 1. 2021. Žádost si tedy budete moci podat, i pokud máte výměnu již zrealizovanou, realizujete nyní nebo budete realizovat až po schválení žádosti.
 
Realizace výměny:
Před výměnou kotle je důležité vyfotit odpojený starý zdroj tepla a v registrovaném sběrném dvoře nechat potvrdil Doklad o likvidaci kotlového tělesa. Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v Seznamu výrobků a technologií, které podporují kotlíkové dotace (https://svt2014-2020.sfzp.cz/).
V případě nákupu nového kotle na biomasu s ručním přikládáním je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu kotle.

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)?
 • nový kotel,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací nového kotle,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy, nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby,
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů na zpracování žádosti o podporu.
Předpokládané doklady k vyúčtování projektu:
 • vyplněný formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování,
 • fotodokumentace odpojeného původního zdroje tepla,
 • potvrzený Doklad o likvidaci kotlového tělesa,
 • faktury,
 • kopie úhrady (výpis z bankovního účtu/příjmový pokladní doklad, potvrzení platby),
 • fotodokumentace nově instalovaného zdroje tepla,
 • protokol uvedení nového zdroje do provozu,
 • zpráva o montáži (plynový kotel),
 • revize spalinové cesty u nového spalovacího zdroje,
 • osvědčení osoby oprávněné k instalaci obnovitelných zdrojů energie.

 

Informace ke kotlíkovým dotacím 2021+

Otázky a odpovědi - kotlíkové dotace 2021+

Datum vložení: 26. 10. 2021 9:42
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2021 9:52
Autor: Správce Webu

Harmonogram svozu odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, úterý 25. 6. 2024
skoro jasno 24 °C 12 °C
středa 26. 6. slabý déšť 27/15 °C
čtvrtek 27. 6. slabý déšť 27/17 °C
pátek 28. 6. slabý déšť 20/16 °C

Harmonogram svozu odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30